Brief medische verklaring

Praktijk Eijrond & Piersma
Janke Trompstrjitte 6
8721 ET Warns
tel: 0514 - 68 13 03
fax: 0514 - 68 22 04

 

Warns, (datum dd-mm-jjjj)

Medische verklaring

U heeft gevraagd om een medische verklaring. Deze mag uw eigen huisarts
niet afgeven. De reden hiervoor is dat uw eigen huisarts geen objectief en
onafhankelijk oordeel kan geven.

Het Medisch Tuchtcollege van Amsterdam heeft zich in het verleden hierover
uitgesproken met de volgende woorden:
"Van een behandelend arts, die uit dien hoofde een bijzondere
vertrouwensrelatie met zijn patiënt heeft, mag niet worden gevergd dat deze
van zijn oordeel over de aan de orde zijnde vraag doet blijken. Dit met name
niet alleen omdat deze vertrouwensrelatie ernstig kan worden geschaad indien
dit oordeel niet gunstig voor de aanspraken van de patiënt zou zijn, doch ook
omdat dit oordeel, juist in verband met de bestaande relatie, in vrijwel alle
gevallen niet geheel onbevooroordeeld kan zijn."

Mocht de vragende instantie toch medische informatie nodig hebben, dan
kunnen zij op hun kosten hetzij een onafhankelijk geneeskundige aanwijzen
(bijvoorbeeld de GGD) hetzij via hun medisch adviseur informatie bij ons
opvragen. In dat geval zullen wij een medisch rapport geven met feitelijke
informatie, echter zonder advies of aanbeveling. Het is dan aan de medisch
adviseur om met de informatie een oordeel te vormen of een advies te geven .
 

A.A.E. Eijrond, huisarts
C. Piersma, huisarts

Telefoon:
(0514) 68 13 03

Spoednummer:
(0514) 68 13 03 - toets 1
(0514) 68 18 17

Medicijnlijn:
(0514) 68 13 03 - toets 2
(0514) 68 10 39

Faxnummer:
(0514) 68 22 04

Adres:
Janke Trompstrjitte 6
8721ET Warns

 

Dokterswacht Friesland:
0900-112 7 112
(€ 0,10 per minuut)

Soms wilt u ná een bezoek aan uw huisarts de uitleg en adviezen thuis nog eens rustig nalezen.
Of u zoekt gewoon meer informatie over een onderwerp. 
Thuisarts.nl geeft antwoord op uw vragen.